Hantverkarkläder Arbetskläder

Denna studie undersöker arbetskläder ur ett kommunikationsperspektiv. I vilken utsträckning klär vi oss med syfte att uttrycka vår identitet. Vilken information kan man läsa av utifrån någons klädsel och anser man som konsument att marknaden tillåter alla att kommunicera genom arbetskläder i samma utsträckning? För att få svar på detta har fokusgrupper om totalt 12 personer fått diskutera kring frågor utifrån en intervjuguide utformad för syftet. Diskussionerna har sedan stått för det empiriska material som sedan analyserats utifrån en kvalitativ analys. De huvudsakliga teorierna som använts som grund vid analysen är; Pierre Bourdieus teori om, smak och fält, Anthony Giddens teori om självidentitet och Roland Barthes teori om arbetskläder som kommunikation. Resultatet föll att vi kommunicerar både medvetet och omedvetet vissa drag av vår identitet och attityd genom de arbetskläder vi bär.

Arbets och skyddskläder för hantverkare

 

Det sägs att de arbetskläder vi bär är ett sätt att kommunicera på. billiga Hantverkare, bygg & anläggning arbetskläderna sänder ut information och mottagaren läser av meddelandet. Men hur mycket tänker man på budskapet när man klär på sig på morgonen. Vad är det vi kommunicerar med våra arbetskläder och har man som mottagare förförståelse för alla typer av arbetskläder för att kunna tolka budskapet korrekt? Vad gäller utbudet av arbetskläder är det stort på marknaden. Det finns alltså utrymme och möjlighet att kommunicera på det sätt man önskar. Men anses det bland konsumenterna att marknaden förser alla med lika möjlighet att uttrycka sig kommunikativt genom arbetskläder? Samtliga intervjuer ägde rum hemma hos en av respondenterna i respektive grupp. Hos vem fick de själva bestämma. Eftersom att personerna inom samma grupp känner varandra sedan tidigare såg jag detta som en bra lösning, då det skulle vara en miljö de tidigare hade vistats inom och kände sig bekväma i.

Arbetskläder, arbetsskor och arbetshandskar

Något jag anser ligger till fördel för diskussionen och resultatet. Jag hade i förväg bett samtliga respondenter avsätta en timma för mötet vilket även blev utfallet i alla grupperna. Vid alla tillfällen hade jag med kaffe jag köpt på vägen. Anledningen till det var för att jag ville att den vi var hemma hos skulle kunna slappna av och inte behöva stöka i köket, något jag tror skulle kunna resultera i mindre koncentration från dennes sida. Innan jag började med frågorna, presenterade jag mig själv och förklarade upplägget och min studie. Jag berättade även för deltagarna att de kommer behandlas arbetskladerna.se. Dessutom påpekade jag att alla åsikter var av stor vikt och att ingen utav de frågor jag skulle ställa hade några rätt eller fel. Inledningsvis började vi diskussionen om klädval och identitet. Hur stor vikt man lägger på valet av arbetskläder till vardags samt i vilken mån detta val är kopplat till viljan att uttrycka sin identitet med hjälp av de klädesplagg man valt.

Det vill säga om de kommunicerar genom arbetskläder medvetet eller omedvetet. Respondenterna uttryckte här delade meningar om hur stor vikt av eftertanke man la ner på klädval till vardags. Hantverkare uttryckte sig följande: ”Jag anser mig lägga relativt stor eftertanke när det gäller vad jag ska ta på mig för arbetskläder. Jag gillar att matcha och är mån om att de plagg jag tar på mig ska passa ihop. (…) men det beror ju helt klart på vad jag ska göra under dagen.” Respondent C delade A:s åsikt men tillade även att: ”Om jag bara ska vara hemma och inte väntar besök, lägger jag inte någon vidare tanke på vad jag ska ha på mig. Då är det komforten som är viktigast.” Här ser man tydligt vad Hurd och arbetskläder och skyddskor  tagit upp om hur kommunikationen genom arbetskläder kan ske både medvetet och omedvetet.

Hantverkskläder och Snickarkläder online

Även om respondent A här inte har uttryckt att hon ämnar att visa upp någon speciell känsla eller liknande med sina Arbetskläder A&O, så lägger hon ner tid på sitt klädval. Hon är alltså mer eller mindre medveten i sitt klädval. Hon vet vad hon vill ha på sig och det är viktigt för henne att arbetskläderna matchar, något som i sin tur påvisar en del utav hennes identitet. Vad gäller respondent C kan hemmet ses som en Regnkläder och avslappnings zon, eller om man drar det till Bourdieu (1999), fält. Precis som Kockkläder, restaurangkläder redovisat Pierre Bourdieu fältteori passar den in på respondent C, då hon menar på att innanför hemmets väggar är det komforten på rea arbetskläderna som är viktigast. Skulle hon röra sig mot ett annat fält anpassar hon sig efter det i sitt klädval.

B sa sig ha ett litet utbud av olika typer av arbetskläder då hon mest konsumerat liknande plagg för att underlätta klädvalen i hemmet. Respondent D sade sig vid yngre dagar ha lagt ner mycket tid på klädval då det under den perioden var viktigt för henne, i dag känns det inte lika angeläget menade hon på:

Webbyrå i stockholm som bygger hemsidor till företag

Är framtagen tillsammans med gruppen utifrån de riktlinjer som togs fram under brainstormingen. Den återspeglar gruppens scennärvaro i den mån att den har formen av en akustisk gitarr och är även personlig och unik vilket är viktigt för
Det är svårt att peka på en tydlig målgrupp för Webbyrå Stockholm men en designers arbetsprocess blir påverkad. Designern tappar friheten och kan i vissa fall behöva begränsa sig redan vid framtagningen av mockuper då möjligheterna är begränsade. Om designern arbetar mot tydliga designkriterier kan begränsningarna det medför göra att arbetet blir en svår uppgift då Webbyrå har egna restriktioner och hindrar utvecklingen på ett liknande sätt som ramverk gör. Att arbeta med Webbyrå blir då ett förhållningssätt likt designprinciper där designern i viss mån behöver anpassa sig efter dessa restriktioner och kan finna sig i situationer där den planerade designen inte längre går att lösa tekniskt. Detta visade sig tydligt i detta projekt där Billig Webbyrå utger sig för att vara en ”allt-i-ett-lösning”, trots detta behövdes sex olika insticksmoduler för att uppnå de specifika kraven som ställdes innan utvecklingen började. Arbetar designern efter ramverk blir problematiken ännu tydligare då webbyra.com försvårar implementerandet av egna klasser på element (vilket är grunden för många ramverk). Det går att ge element egna klasser utöver de som webbyra.com själv sätter, men även detta behöver, likt stilmallen, läggas manuellt på varje element. Webbyrå fungerar bra om förhållningssättet gentemot den valda designen är öppet och designern kan använda sig av de verktyg som finns tillgängliga i insticksmodulen.

Webbyrå hemsidor till företag
Webbyrå hemsidor till företag

Då är det enkelt att skapa en unik layout, men desto fler restriktioner (i form av designmönster och ramverk) som appliceras desto svårare kommer utvecklingsprocessen bli. Mycket utvecklingstid kan gå åt till att inspektera element för att ta reda på om det är ramverket eller Webbyrå Stockholm som bär ansvaret för eventuella buggar om man väljer att inkludera båda. Ett stort problem under projektet har varit multipla deklarationer av klasser.

De som inte har programmeringskunskaper upplever säkerligen inte detta problem i samma utsträckning. Men för de som är vana att koda CSS kan sättet Webbyrå Stockholm hanterar detta skapa problem. Istället för att deklarera t.ex. H2 i CSS-filen har Webbyrå Stockholm egna H2-taggar för elementet som de kallar för ”Custom Heading”. Detta gör att istället för att endast ändra värdet i CSS-filen behöver man nu gå igenom samtliga element på sidan för att kontrollera att rubrikerna har rätt typsnitt och storlek. Det går att deklarera custom-CSS i Webbyrå men då är det tre olika stilmallar som påverkar utseendet vilket även det bäddar för konflikter. Den brukar också kallas bläddringsbar publikation, e-bok, digital katalog, flipbook m.m.

Detta gör att det är svårt att lita på den kod man skrivit och potentiellt får man lägga mycket tid på både felsökning och buggfixar. Dock ska det vara sagt, att med Webbyrå Stockholm kan någon som inte har några som helst förkunskaper, under rätt förutsättningar, bygga en fullt fungerande sida inom bara några timmar. Utvecklande av webbplats och optimering för sökmotorer åt ett företag. Denna rapport beskriver arbetet med en webbplats för ett företag som jobbar med att boka konferenser åt andra företag. Jag har i framtagandet av  Grafisk Formgivning webbplatsen utgått från Mobile First och skapat ett gränssnitt. Gränssnittet har sedan testats på användare och slutligen har jag utgått från Googles egen dokumentation för att optimera webbplatsen för sökmotorer. Syftet med arbetet är att skapa en webbplats som leder till att användare kan vända sig till MH konferens och låta dem ta hand om bokning och planering av deras konferenser.

Webbdesign, Mobile First, SEO kurs, Google

Sökoptimering, HTML, CSS, PHP, CMS, WordPress SEO

Förkortning för Search Engine Optimization som handlar om att optimera en webbplats för sökmotorer så användare lättare kan hitta webbplatsen. URL – Förkortning för Uniform Resource Locator även kallat webbadress. Adressen till en webbplats på nätet. HTML – Förkortning för HyperText Markup Language. HTML är ett märkspråk för webben som används för att skapa struktur över webbplatser. CSS – Förkortning för Cascading Style Sheets. Ett språk som beskriver utseendet på en webbplats. PHP – Står för Hypertext Preprocessor. PHP är ett skriptspråk som används för att skapa dynamiska webbplatser. Sitemap – När jag i denna uppsats nämner ordet Sitemap refererar jag till ett dokument som illustrerar strukturen av en webbplats. Wireframe –

En wireframe fungerar som en skiss över en webbplats. En wireframe kan vara ritad på papper eller vara en digital bild. CMS – Förkortning för Content Management System. Ett CMS är ett innehållshanteringssystem som hjälper en användare att publicera innehåll digitalt. Jenifer kallar navigation ett problem i boken Designing Interfaces (wordpress) och jämför det med att pendla. Man måste göra det för att ta sig dit man skall men det är tråkigt och tiden och energin känns bortslösad,

menar att den bästa typen av pendling är ingen pendling alls och menar att ju mindre navigation man har desto bättre är det för användaren. I vissa fall måste man gruppera innehåll över olika sidor men man bör hålla avstånden som användaren måste förflytta sig korta (Webbyrå wordpress). menar också att varje punkt där användaren måste navigera sig vidare bör ha en lämplig etikett som förklarar vart användaren kommer hamna (wordpress, 78).

Det finns vissa mönster man kan använda sig av, till exempel skulle en användare kunna leta efter ett kryss i det övre vänstra hörnet för att stänga en dialogbox eller något liknande. menar att om man använder dessa bör man komma ihåg att de ofta är bestämda av kultur och en användare om aldrig använt ett liknande system kanske inte känner till dessa (wordpress, 78). Enligt spelar även tiden det tar för en sida att ladda roll för vad en användare väljer att göra. Om en sida tar för lång tid på sig att ladda kanske man tappar användaren utan användaren genomför det hen kom för (wordpress, 79).